ZNAČAJNI KRAJOBRAZ

je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i biološke raznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz očuvanh jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje, namjenjen odmoru i rekreaciji ili osobito vrijedni krajobraz utvrđen sukladno ovome Zakonu.

Uznačajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

PLAŽE I PARK-ŠUMA U BRELIMA


Temeljni fenomeni su borove šume i plaže, kao tipični podbiokovski krajobraz. Pitanje je koliko se šume mogu smatrati nekom tipičnom vegetacijom, odnosno u kojoj mjeri su one relativno nove, nastale zapuštanjem tradicijske poljoprivrede. Šljunčane plaže su svakako tipične i značajna krajobrazna vrijednost. Jedno i drugo izrazito je ugroženo prevelikim turističkim pritiskom i urbanizacijom. Šume su pod pritiskom za sječu, a plaže se, zbog urbanizacije, sve slabije prirodno prihranjuju materijalom s Biokova.