SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

GRAPČEVA ŠPILJA


Špilja na otoku Hvaru, istočno od sela Gromin dolac u središnjem dijelu otoka (općina Jelsa), zaštićena je 1964. godine. U prvom redu je arheološki značajna zbog neolitske kulture, bez značajnijih prirodoslovnih vrijednosti. Špilja se nalazi na razmjerno teško pristupačnom mjestu.