SPOMENIK PRIRODE

je pojedinačni neizmjenjeni dio ili skupina dijelova žive ili nežive  prirode, koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti: geološki (paleontološki, mineraloški, hidrogeološki, strukturno-geološki i dr.), geomorfološki  (špilja, jama, soliterna stijena i dr.), hidrološki (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), botanički (rijetki ili lokacijom značajni primjerak biljnog svijeta i dr.), prostorno mali botanički i zoološki lokalitet i drugo.  
Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

BRUSNIK


Specifična vulkanska geološka građa je temeljni fenomen ovoga spomenika prirode. Vrlo veliki oblutci (žalo) znak su vrlo snažnog rada mora. Na otoku je masovno gniježđenje galeba klaukavca, vjerojatno jednog para sivog sokola, te morskih vranaca. Brusnička gušterica je jedna od podvrsta krške gušterice Podarcis melliselensis, kakvih ima po mnogim našim malim otocima. Umjetno su naseljeni i kunići. Njihov utjecaj je nepoznat, ali sigurno ga ima na vegetaciju.

Jastožere su pravi kulturni spomenici, vrlo specifične i govore o prilagodbi ljudi na specifične prirodne uvjete. To su nekadašnji bazeni za čuvanje živih jastoga. One su donekle umjetno napravljene u prirodnoj depresiji u sredini otoka. Postoje također i ostatci suhozida kućica koje su služile za soljenje ribe, te suhozid koji zatvara malu polušpilju, koja je također služila ribarima.