Partnerstvo za održivo korištenje zaštićenih dijelova prirode u Dalmaciji „Priroda Dalmacije“


Zahvaljujući predmetnom projektu je participativnim pristupom izrađen nacrt plana upravljanja zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije, razvijena su četiri nova i poboljšana dva postojeća edukacijska „Zelena izleta“ za škole u Dalmaciji kao dio programa društvenog poduzetništva organizacija civilnog društva, postavljene su dvije edukacijsko-interpretacijske staze i dva interaktivna turistička info portal, razvijena su i promovirana četiri programa aktivnog turizma kroz zaštićena i Natura 2000 područja u Dalmaciji te je povećano znanje o zaštiti biološke raznolikosti među vodičima aktivnog turizma i turistima.