POSEBNI REZERVAT

je područje kopna i / ili mora od osobitog značenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, ili je stanište ugrožene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog značenja i namjene.   Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednost.

Posebni rezervat može biti: floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki, rezervat u moru i dr.

U posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje i djelatnosti kojima koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom ( branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških svojti, melioracijski zahvati , razni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i slično ).

U posebnom rezervatu dopušteni su zahvati, radnje i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kijih je proglašen rezervatom.

Posjećivanje i razgledavanje posebnog rezervata može se zabraniti ili ograničiti mjerama zaštite.

Aktom o proglašenju posebnog rezervata mogu se istovremeno zaštititi različite vrijednosti zbog kojih se proglašava rezervat (ornitološko-ihtiološki, geološko-hidrološki i dr.).

PANTAN


Ptice ima ukupno oko 200 vrsta, od čega 70-ak močvarnih, oko 45 gnjezdarica. Pantan je važniji za migracije i donekle zimovanje, nego za gniježđenje.

Ribe su zastupljene s 43 vrste, bez pravih slatkovodnih. Mogu se podijeliti u dvije skupine – "obične" vrste, kojima pantanska laguna i obližnje more služe kao hranilište mlađi, te vrste specijalizirane za velika kolebanja temperature i saliniteta (npr. obrvan Aphanius fasciatus), odnosno upravo takva staništa kao što je pantanska laguna.

Vegetacija se sastoji od 269 vrsta, od čega 7 ugroženih u različitim kategorijama. Među njima ima i halofilnih vrsta.

Mlinica je spomenik kulture, a kroz povijest je na indirektan način odigrala i ulogu u formiranju današnje močvare, preko struktura koje su izgrađene u svrhu održavanje plovnog puta do same mlinice i uređenja izvorišta. Budući da taj plovni put, kao i mlinica, više nije u funkciji, strukture u moru se raspadaju, čime se mijenja sustav morskih struja, a to djeluje razorno na sprudove, koji erodiraju i sve manje štite lagunu od mora.

Obradive površine se nalaze na sjevernom i istočnom rubu zaštićenog područja. Predstavljaju potencijalnu opasnost od onečišćenja vode ako se intenzivno koriste. One na sjevernom dijelu rezervata graniče s važnim područjem trščaka.