SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE

ČEMPRESI KRAJ GROBLJA U ŽIVOGOŠĆU (Cupressus sempervirens var. pyramidalis)


Skupina čempresa na seoskom groblju u Živogošću, zaštićena je 1970. godine. To je skupina od više destaka stabala čempresa, starosti oko 40 godina, a visine oko 20 m, te više manjih, visine 4-8 m, koji su prirodni podmladak prvih. Svi čempresi su lijepog oblika i zdravi, a osobito lijepo dijeluju kao skupina. Budući se nalaze na vrlo istaknutom položaju, daju značajnu estetsku vrijednost krajobrazu.